Şans Oyunları Düzenleme Kurulu Geliyor

06 Ocak 2014 Pazartesi 11:51

Mil­li Pi­yan­go İda­re­si­’nin (MPİ) özel­leş­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye ye­ni bir üst ku­rul­la ta­nı­şa­cak.

Şans Oyunları Düzenleme Kurulu Geliyor
 Lisans satışı yoluyla özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılan Milli Piyango İdaresi’nin yerine “üst kurul” kurulacak.

Kurul, özel sektör eliyle yürütülecek şans oyunlarının denetimini yapacak.

Şans Oyun­la­rı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu is­mi­nin ve­ril­me­si dü­şü­nü­len üst ku­rul, MPİ’­nin özel­leş­ti­ril­me­siy­le bir­lik­te şans oyun­la­rı ala­nın­da olu­şa­cak de­ne­tim boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­cak. Üst ku­ru­lun ku­rul­ma­sı için tek­nik ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.

Ge­re­kir­se Ce­za Ve­re­cek

Şans Oyun­la­rı Üst Ku­ru­lu, şans oyun­la­rı­nın özel­leş­tir­me son­ra­sın­da ya­sa­la­ra uy­gun şe­kil­de iş­le­ti­lip iş­le­til­me­di­ği­ni gö­zet­le­ye­cek.

Ge­rek­ti­ğin­de dü­zen­le­me­ye iliş­kin ku­ral­la­rın oluş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan üst ku­rul, de­ne­tim­le­rin­de ha­ta tes­pit et­ti­ğin­de ce­za­i yap­tı­rım­lar uy­gu­la­ya­cak.

Üst ku­rul, mev­cut şans oyun­la­rı­nın ya­nı sı­ra ye­ni şans oyun­la­rı­na li­sans ve­ril­me­si ko­nu­sun­da da yet­ki kul­la­na­bi­le­cek.

Ku­rul ay­rı­ca çe­ki­liş izin­le­ri, sa­yı­sal oyun oy­na­ma sa­at­le­ri, ik­ra­mi­ye öde­me­le­ri için ku­ral oluş­tu­rul­ma­sı, cep te­le­fo­nu ve in­ter­net üze­rin­den ya­pı­lan ya­sa dı­şı do­lan­dı­rı­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin ta­ki­bi alan­la­rın­da dü­zen­le­me ve de­net­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­te­cek.

Özel­leş­tir­me İda­re­si, ‘şans oyun­la­rı­nın plan­lan­ma­sı, ter­ti­bi ve çe­ki­liş­le­ri­nin dü­zen­len­me­si hak­kı’nı 10 yıl sü­rey­le li­sans dev­ri yön­te­miy­le 13 Şubat’ta  özel­leş­ti­re­cek.

10’un­cu Üst Ku­rul Ola­cak 

Şans oyun­la­rı için ye­ni bir üst ku­rul oluş­tu­rul­ma­sıy­la bir­lik­te 9 olan üst ku­rul sa­yı­sı 10’a ula­şa­cak.

Ha­len üst ku­rul sta­tü­sün­de;

Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK),

Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu (BTK),

Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK),

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK),

Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK),

Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK),

Re­ka­bet Ku­ru­mu (RK),

Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) ile Ka­mu Gö­ze­ti­mi,

Mu­ha­se­be ve De­ne­tim Stan­dart­la­rı Ku­ru­mu (KGK) gö­rev ya­pı­yor.

banner67

Yorum Gönder

@name x
>
instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi